3Czy ty ~? 和 Czy mam (my) ~?

3 Czy będziesz~?和Czy mogęmy)~?

Będziesz ~? 和 Shall I (we) 这 两个 疑问句 句型 作为 情 态 动词, 具有 下述 的 特别 意思:

Czy: 请 为 我 做某事 好吗? (请求 对方 做某事)

做~好吗?(劝阻、客气的说法)

Czy mam: 我 要 ~ 吗?

Czy mamy: 我们 一起 做 ~ 吗? (询问 对方 的 意向)

Czy będziesz? 除了 作为 情 态 动词 外, 还 可以 用来 表示 将来 时 (参见 第十 章).

Czy będziesz jutro w domu? 你 明天 会 在家 吗?

1 Czy ty~?的用法

Pomożesz mi w odrabianiu zadań domowych? 请 帮 我 做作业 好吗?

Czy możesz mi kupić jakieś papiery? 劳驾, 买 一些 纸 好吗?

1.Czy Ty + 动词 原形 ~?

Czy pokażesz mi kilka długopisów?

把笔给我看看好吗?(请求对方做某事)

Czy masz trochę ciasta?

请吃点心好吗?(劝阻、客气的说法)

2. Czy chcesz + 动词 原形 ~?

(表示请求,是更为客气的用语)

Czy pójdziesz ze mną?

您和我一起走好吗?

Czy zdejmiesz buty?

劳驾,脱掉鞋好吗?

3. Będziesz ~? 的 回答

注意

在 Czy? 表示 (表示 请求, 劝说) 的 疑问句 中 一般 使用 some 而 不用 any.

注意

Proszę ~ Będziesz ~? 当 表示 请求 对方 的 某 事 时, 与 Proszę ~. 句型 相同.

Pomożesz mi? = Pomóż mi.

请帮我好吗?

a. 肯定 回答

Czy otworzysz okno?

请打开窗子好吗?

W porządku. 好吧!

Czy masz trochę ciasta?

吃点儿点心好吗?

Tak, proszę. 是 的, 请.

b. 否定 回答

Przekaż mi książkę?

请把那本书递给我好吗?

Nie, nie będę 不, 不行.

Przykro mi, nie mogę. 对不起, 不行.

Czy masz trochę herbaty?

请喝茶好吗?

Nie, dziękuję. 不, 不用 了, 谢谢.

注意

表示 请求 和 劝说 时, 还可 用 Czy nie będziesz ~? 这一 句型, 它 比 Czy ~. 还要 客气.

Nie przyjdziesz

do mojego domu?

难道你不要来我家坐一坐?

2 Czy mammy)~?的用法

Mam kupić książkę dla ciebie? 我 要 为 你 买 那 本书 吗?

Zatańczymy? 我们 跳舞 好吗?

1.Call I ~? 我 要 ~ 吗?

Czy mam otworzyć okno? 我 打开 窗户 好吗?

Shall I ~? 的 各种 回答 法

Tak, proszę. 好的, 请 打开 吧.

Tak, dziękuję. 好吧, 谢谢.

2.Czy mamy ~? (我们 一起 做 ~ 好吗?)

Czy mamy teraz iść? = Chodźmy już.

我们现在走好吗?=咱们现在走吧!

Nie, dziękuję. 不, 不用, 谢谢 你.

Czy mamy tu lunch?

我们在这儿吃饭好吗?

注意

Mamy ~? 意思 上 和 Let's ~. 相近.

Zjedzmy tu lunch.

咱们在这儿吃饭吧!

Musimy ~? 的 各种 回答 法

W porządku. 好吧.

Tak, chodźmy. 好吧.

Nie, nie róbmy. 不, 咱们 不在 这儿 吃饭.

4.3
Średnia ocena: 38
5
11
4
2
3
2
2
1
1
0